Uslovi korišćenja

MOLIMO PROČITAJTE. VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA PODLEŽE OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA I NAŠOJ POLITICI PRIVATNOSTI. KORIŠĆENJEM SAJTA, VI PRISTAJETE NA PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE VAŠIH PODATAKA U SKLADU SA NAŠOM POLITIKOM PRIVATNOSTI.

Ovi Uslovi korišćenja (’’Uslovi’’), primenjuju se na sajtove, internet stranice, interaktivne opcije, aplikacije, vidžete, blogove, društvene mreže, ’’tabove’’ društvenih mreža, svetove ili opcije alternativne stvarnosti, ili druge online ili bežične ponude, gde je postavljen link na ove Uslove, bilo da je pristupljeno preko računara, mobilnog uređaja ili drugom tehnologijom, načinom ili sredstvom (svaki posebno ’’Sajt’’, i zajedno ’’Sajtovi’’).Sajtovi su ponuđeni od strane Columbia Pictures Corporation Limited i/ili neke od njegovih povezanih društava, kao što je Sony Pictures Television, Sony Pictures Entertainment (’’SPE’’), Crackie, Inc. ili druge kompanije povezane sa Sony Pictures Entertainment Inc. (svi zajedno, ’’AXN’’, ili ’’mi’’, ’’nas’’, ’’naš’’). Ovi Uslovi definišu vaša prava i odgovornosti u vezi sa konkretnim Sajtom koji koristite (na koji seponekad pozivakao ’’Sajt’’). Termin Sajt uključuje sadržajna Sajtu, sve naše usluge obezbeđene na ili putem Sajta (’’Usluge Sajta’’) i ma koji software stavljen na raspolaganje na Sajtu ili putem Sajta (’’Software’’), ukoliko nije drugačije specificirano. Vi ’’koristite’’ Sajt svaki put kad (pomoću računara, mobilnog uređaja ili druge tehnologije) pristupate, pregledate, idete na link ka ili sa, ili ste na drugi način u interakciji ili komunicirate sa njim ili stesa njim (ili na bilo kojim njegovim delom) povezani, ili ste putem Sajta u interakciji ili komunikaciji sa drugim korisnicima (uključujući, bez ograničenja table za poruke, sobe za ćaskanje i/ili druge komunikacije ustanovljene na Sajtu). Korišćenje Sajta (ili bilo kog njegovog dela) predstavlja vašu saglasnost da budete obavezani ovim Uslovima i Politikom Privatnosti i Politikom Kolačića AXN-a (zajedno ’’Politika Privatnosti’’), koja je ovde, ovom referencom ugrađena u ove Uslove. Ovi Uslovi su obavezujući pravni sporazum između vas i AXN-a; molimo, pre korišćenja Sajta, pažljivo ih pročitajte. Vi izričito prihvatate da budete obavezani, bez ograničavanja, uslovima navedenim u poglavljima pod naslovom ODRICANJE OD GARANCIJA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA, PRESTANAK I PRIVREMENA MERA. Nemojte koristiti Sajt, ukoliko ne prihvatate bilo koje ovde sadržane uslove.

Ukoliko koristite Sajt, vi prihvatate, razumete i saglasni ste da to radite po sopstvenoj inicijativi i na sopstveni rizik, i da je vaša (a ne naša) odgovornost da se uverite da je korišćenje Sajta u skladu sa svim primenjivim lokalnim zakonima u jurisdikciji iz koje pristupate Sajtu ili ga koristite. DOSTAVLJAJUĆI VAŠE LIČNE IDENTIFIKACIONE PODATKE NA SAJT, VI IZRIČITO PRIHVATATE TRANSFER TAKVIH PODATAKA U SJEDINJENE DRŽAVE I OBRADU TAKVIH PODATAKA NA SERVERIMA AXN-A (ILI NJEGOVIH OZNAČENIH PRODAVACA) U SAD, GDE ĆE SE SA VAŠIM PODACIMA POSTUPATI U SKLADU SA ZAKONIMA SAD-A, KOJI MOGU OBEZBEDJIVATI NIŽI (ILI RAZLIČIT) STEPEN ZAŠTITE PODATAKA NEGO U VAŠOJ ZEMLJI.

AXN zadržava pravo po sopstvenom nahođenju, da bilo kada, izmeni, modifikuje, i/ili dopuni ove Uslove ili Uslove Privatnosti u celini ili delimično. Izmene ovih Uslova i Uslova Privatnosti, stupaju na snagu čim se postave. Vi se slažete da periodično pregledate ove Uslove i Politiku Privatnosti, kako biste saznali za izmene. Vaše korišćenje Sajta, ili ma kog njegovog dela nakon postavljanja bilo koje izmene ovih Uslova ili Politike Privatnosti, smatraće se prihvatanjem tih izmena, i predstavljaće vašu saglasnostda budete njima obavezani. Ukoliko ne odobravate bilo koju takvu izmenu, vaša jedina zaštita je da prestanete da koristite Sajt. Korišćenje pojedinih opcija Sajta, funkcija, programa ili Usluga (uključujući, bez ograničenja, takmičenja, nagradne igre, promocije, mogućnosti bežičnog marketinga, foto ili video ili druge (kako su niže definisani) Sadržaje Korisnika, uploading/posting mogućnosti, RSS feed-ove, itd.), ponuđene na Sajtu ili kroz Sajt, može biti predmet dopunskih ili posebnih uslova (’’Posebna Pravila’’), i pre korišćenjatakve opcije, funkcije, programa ili Usluge može se zahtevati da potvrdite vaš pristanak na dopunska Posebna Pravila. Sva Posebna Pravila su obuhvaćena ovim Uslovima, kao da su ovde u potpunosti navedena.

VLASNIŠTVO; OGRANIČENJE KORIŠĆENJA

Sadržaj Sajta, autorska prava, patenti, žigovi, uslužni znaci, trgovačka imena i sva druga prava intelektualne svojine, su vlasništvo AXN-a i/ili njegovih davaoca licenci, i zaštićena su primenjivim pravom SAD-a i međunarodnim zakonima o autorskom pravu i intelektualnoj svojini. Vi prihvatate, razumete i saglasni ste da nećete imati, niti će vam biti dozvoljeno da potražujete ma koja prava u i na sadržaj Sajta i/ili ma kog njegovog dela, osim: (i) u vezi vašeg sopstvenog Sadržaja Korisnika (isključujući materijale – napr. filmski poster, obrada naslova, video isečci, fotografije, muzičke numere, itd korišćene u vašem Sadržaju Korisnika, koje vam je AXN odobrio da koristite u vašem Sadržaju Korisnika, na primer u vezi sa takmičenjem ili programom ili drugom opcijom ponuđenom na Sajtu (takav sadržaj poziva se na ’’Licencirana imovina AXN’’)); i/ili (ii) u meri vašeg ograničenog prava da koristite Sajt u pojedine lične (ne-komercijalne) svrhe, kao što je niže navedeno pod naslovom LICENCA DATA VAMA, pod uslovima niže navedenim u poglavlju VAŠEODGOVORNOSTI i drugim uslovima iz ovih Uslova. Osim u vezi Sadržaja korisnika, (a potom samo u meri koliko ih kontrolišete), ili ukoliko je izričito odobreno od strane AXN-a u skladu sa ovim Uslovima, ili na drugi način, vi ste saglasni da nećete umnožavati, reprodukovati, duplicirati, usmeravati, slikati, pristupati putem tehnologije ili sredstva koje nije navedeno u ovim Uslovima, nastupati, transferisati, prodavati, preprodavati, preuzimati, postavljati, arhivirati, licencirati drugima, objavljivati,modifikovati, manipulisati, kreirati plagijate iz ili zasnovane na (uključujući, bez ograničenja, mash-up, montaže, tapete, zvuke zvona, čestitke, T-majice ili drugu robu), štampati, preštampavati, slati, prenositi, javno prikazivati, uramljivati, slati link sa ili ka, distribuirati, deliti, usađivati, prevoditi, dekompilovati, raditi obrnuti inžinjering, ubacivati u bilo koju hardver ili softver aplikaciju, koristiti u komercijalne svrhe, ili na drugi način koristiti ili eksploatisati Sajt ili bilo koji njegov sastavni deo. Bilo kakvo gore navedeno neovlašćeno korišćenje, činiće kršenje autorskih i drugih prava vlasništva AXN-a i/ili njegovih davaoca licenci (uključujući bez ograničenja druge korisnike koji su dostavili svoj sopstveni Sadržaj Korisnika), a narušavanje ovih Uslova može biti predmet vaše građanske i/ili krivične odgovornosti po primenjivim zakonima.

LICENCA DATA VAMA

Pod uslovima iz ovih Uslova (uključujući, bez ograničenja niže navedeno poglavlje VAŠE ODGOVORNOSTI), i samo u meri potrebnoj da vam  obezbedi funkcionalnost na i kroz Sajt, mi vam ovim dajemo sledeća ograničena, opoziva, ne-ekskluzivna, neprenosiva, prava i licence što važi za ceo svet, bez licencne nadoknade (svako pojedinačno ’’Licenca’’):

 1. Licencu za pristup, pregledanje i korišćenje Sajta na drugi način (uključujući bez ograničenja bilo kojeUsluge Sajta, obezbeđene na ili kroz Sajt) za vaše lično (ne-komercijalno), zakonito korišćenje, kao što je određeno kroz uobičajenu i ovlašćenu funkcionalnost Sajta.
 2. Licencu da usmerava sadržaj Sajta pomoću ma kog vidžeta i/ili drugog internet video plejera, pod uslovom da ga ima na Sajtu (svaki takav Vidžet ili drugi digitalni internet video plejer označen je kao ’’Vidžet Sajta’’), a samo za vašelično i korišćenje u skladu sa zakonima;
 3. Licencu da isečete i zalepite(copy/paste)pojedine kodovekoji su vam kroz Sajt izričito stavljeni na raspolaganje (bilo da je takva funkcija označena kao funkcija za ’’deljenje’’ ili ne), kako biste ugradili, re-publikovali, čuvali, i/ili prikazali specifičan sadržaj Sajta na koji se takav kododnosina vašoj ličnoj prilagodjenoj, društvenoj internet stranici (stranicama), internet blogovima, mikroblogovima (sve zajedno ’’Lični DruštveniMedij’’),i/ili ako Sajt obezbeđuje funkciju’’zgrabi i snimi vidžet’’ (’’widget grabbing and embedding’’), da zgrabite widget Sajta i ugradite, re-publikujete, čuvate i/ili ga prikazujete na vašem ličnom društvenom mediju;
 4. Licencu da isečete i zalepite(copy/paste) pojedine kodove koji su vam kroz Sajt izričito stavljeni na raspolaganje, i/ili ako Sajt obezbeđuje funkciju ’’zgrabi i snimi vidžet’’ (’’widget grabbing and embedding’’), da zgrabite vidžetSajta, da biste prosledili, kako je primenjivo, takav kod i/ili vidžet Sajtavašim prijateljima, kako bi videli sadržaj Sajta, i/ili ukoliko to oni žele, da sami snimeprosleđenedelove kodaili vidžetaSajta na sopstveni  društveni medij ili ga proslededalje svojim prijateljima;
 5. Ukoliko Sajt uključuje ’’Pošalji prijatelju’’ ili sličan alat koji vam dozvoljava da inicirate i pošaljete nekom vašem prijatelju komunikaciju e-mailom koja uključuje sadržaj Sajta, i alat je operativan, Licencu da koristite alat da na zahtev, serveri Sajta prenesu vašu poruku prijatelju;
 6. Ako Sajt uključuje link„Preuzimanje“ pored nekog dela Sajta (uključujući, bez ograničenja, sliku, ikonu, tapet, muzičku numeru, video, trejler, RSS sadržaj), Licencu za preuzimanje jedne kopije takvog sadržaja na jedan računar, mobilni uređaj ili drugi dozvoljeni uređaj, samo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu.          
 7. Ukoliko vam Sajt omogućava da preuzimate softver, Licencu da instalirate i koristite jednu kopiju softvera na vaš lični računar, mobilni uređaj ili drugi dozvoljeni uređaj samo u mashine-executable object code formi i napravite jednu dodatnu kopiju u svrhu rezervnog snimka podataka (bekap); ovo međutim, pod uslovom da razumete i saglasni ste da:  (i) dozvoljavajući vam da preuzimate softver, AXN vam ne prenosi vlasništvo softvera (t.j. vi posedujete medium na koji je softver snimljen, ali će vlasnik softvera (koje može biti AXN i/ ili njen licencor, trećelice) će zadržati puno I kompletno pravo vlasništva na tom softveru; (ii) ne smete kopirati, modifikovati, prilagođavati, prevoditi na ma koji jezik, distribuirati ili praviti plagijate na bazi softvera, bez prethodnog pisanog pristanka AXN-a; (iii) ne smete prenositi, iznajmljivati, davati u lizing ili pozajmljivati softver bilo kojem licu ili entitetu, a ma koji vaš pokušaj da podlicencirate, transferišete ili prenesete softver, biće ništavan i bez pravnog dejstva; (iv) ne smete dekompilovati, rastavljati, raditi obrnuti inžinjering, ili pokušavati da rekonstruišete, identifikujete ili otkrijete bilo koji izvor koda, osnovne ideje, skrivenu tehniku korisničkog interfejsa, ili algoritme softvera pomoću bilo čega osim u meri u kojoj je navedeno ograničenje zabranjeno primenjivim zakonom; (v) Pošto zakoni i propisi Sjedinjenih Država zabranjuju izvoz i re-eksport robe i tehničkih podataka poreklom iz SAD-a, uključujući softver, ne smete izvoziti ili re-eksportovati softver u bilo kom obliku i na taj način kršiti zakone SAD-a ili bilo kog drugog stranog zakonodavstva, i šta više vi tvrdite i garantujete da niste pripadnik naroda ili stanovnik ma koje zemlje kojoj su SAD stavile embargo na robu, niti ste na listi Posebno određenih nacionalnosti Ministarstva finansija SAD, ili Tabele odluka o nedavanju dozvola ili zabranama Ministarstva trgovine SAD;
 8. Licencu da na Sajtu dobijete lični registrovan nalog (i/ili odgovarajuće korisničko ime i lozinku) i da budete u interakciji sa drugim korisnicima Sajta u delu Sajta na bazi soba za ćaskanje, tabli za poruke, društvenih mreža, igara na internetu sa više igrača, i/ili drugih aktivnosti ili sličnih Usluge ponuđenih na Sajtu; i
 9. Licencu da koristite bilo koju drugu funkciju koju AXN obezbeđuje na Sajtu izričito za upotrebu od strane korisnika, po terminima iz ovih Uslova       (uključujući, bez ograničenja funkciju kreiranja i/ili dostavljanja Sadržaja Korisnika).

VAŠE ODGOVORNOSTI

Vaša prava po bilo kojoj ili više gore navedenih licenci, uslovljena su vašim prihvatanjem svega od sledećeg:

 1. Nećete kreirati ili dostavljati Sadržaj Korisnika koji je protivzakonit, pornografski, nepristojan, klevetnički, preteći, diskriminatorski, uznemiravajući, izazivački, vulgaran, nemoralan, bogohulan, mrzak, rasni, kulturološki ili etnički uvredljiv, ili koji podstiče na kriminal ili koji daje povoda, ili potencijalno daje povoda građanskoj ili kriminalnoj odgovornosti, ili koji krši ma koje primenjive zakone, pravila, propise Vodiča Savezne Trgovinske Komisije (’’Primenjivi Zakoni’’), ili koji krši prava intelektualne svojine, publiciteta, ili privatnosti drugih lica, ili  vodi na narušavajući ili neovlašćeni sadržaj;
 2. Nećete ugrađivati, re-publikovati, čuvati, i/ili prikazivati sadržaj Sajta (uključujući bez ograničenja, bilo koji vaš Sadržaj Korisnika) na ma kom drugom Ličnom Društvenom Mediju ili drugom internet sajtu ili drugoj internet lokaciji koja je prvobitno sadržala ili hostuje sadržaj koji je protivzakonit, pornografski, nepristojan, klevetnički, preteći, diskriminatorski, uznemiravajući, izazivački, vulgaran, nemoralan, bogohulan, mrzak, rasni, kulturološki ili etnički uvredljiv, ili koji podstiče na kriminal ili koji daje povoda, ili potencijalno daje povoda građanskoj ili kriminalnoj odgovornosti, ili koji krši ma koje Primenjive zakone, ili koji krši prava intelektualne svojine, publiciteta, ili privatnosti drugih lica, ili ili  vodi na narušavajući ili neovlašćeni sadržaj;
 3. Nećete slati spamove, lančana pisma, piramidalne šeme ili bilo koje druge neprimerene ili neovlašćene reklame ili promotivne materijale, koji uznemiravaju, izazivaju, proganjaju, oštećuju, ili na drugi način izazivaju fizički ili duševni bol i povrede bilo koga, koji nekoga kleveću ili omalovažavaju, niti ćete se angažovati na bilo kojoj drugoj protivzakonitoj ili neprimerenoj radnji tokom korišćenja Sajta;
 4. Vi ćete obezbediti tačne, važeće, i kompletne podatke o vama ili bilo kom drugom, i nećete davati pogrešne podatke o vama ili bilo kom drugom (uključujući, bez ograničenja, kada se na Sajtu od vas traži da date tačan podatak o vašim godinama starosti), i nećete izigravati  ili nastupati da izigravate nekog drugog ili na drugi način pogrešno predstavljati vašu povezanost sa ma kojim licem ili entitetom;
 5. Ni bilo koju, niti više od vama datih Licenci (ni stim u vezi funkciju), nećete koristiti za prikupljanje, dobijanje, kompilovanje, spajanje, prenošenje, reprodukovanje, brisanje, reviziju, pregledanje, prikazivanje, prosleđivanje, ma kog materijala ili podataka, bilo da su ili ne lično prepoznatljivi, postavljenih od strane ili u vezi bilo kog drugog korisnika Sajta, ukoliko od tog korisnika prethodno ne dobijete dozvolu da to učinite.
 6. Nećete se uplitati ni ometati Sajt, niti pokušavati da se uplićete ili ometate funkcionisanje Sajta (ili ma kojih njegovih delova):
 7. Pridržavaćete se svih obaveštenja o autorskim pravima, informacija i zabrana sadržanih u ili povezanih sa bilo kojim sadržajem Sajta.
 8. Nećete uklanjati, zamenjivati, uplitati se u, ili zanemariti ma koje autorsko pravo, žig, vodeni žig ili drugo obaveštenje o vlasništvu naznačeno/prikazano u sadržaju Sajta ili Usluga Sajta.
 9. Nećete uklanjati, zamenivati, uplitati se u, ili onesposobiti bilo koji digitalni mehanizam, mehanizam upravljanja digitalnim pravima, uređaj ili drugi sadržaj zaštite ili mere kontrole pristupa (uključujući, bez ograničenja geofiltriranje i/ili dešifrovanje) povezano sa sadržajem Sajta.
 10. Nećete koristiti bilo koje pravo koje vam je dato ili bilo koji sadržaj Sajta ili Usluge Sajta na način koji sugeriše povezanost sa ma kojim proizvodom, uslugama ili brendovima AXN-a, ukoliko AXN to izričito nije odobrio (uključujući, bez ograničenja, to da ste bili ’’označeni’’ kao ’’Ambasador’’ Sajta ili AXN-a, ili Face of the Fan®.
 11. Nećete koristiti botove, pauke, offline čitače, ili druge automatske sisteme da biste pristupili ili koristili Sajt na način koji u datom periodu vremena šalje više poruka sa zahtevima na servere Sajta nego što čovek može razumno da proizvede za isto to vreme, koristeći konvecionalne pretraživače, osim ukoliko zakonito ne upravljate mašinom za javno pretraživanje, u kom slučaju (s tim dap o sopstvenom nahođenju AXN-a može bilo kada da povuče ovaj izuzetak), možete koristiti pauke da indeksirate materijale sa Sajta za sopstvene svrhe ili kreirate javno raspoložive indekse pretraživača (ali ne i skrivene podatke  ili arhive);
 12. Nećete svesno prenositi ma koji materijal koji sadrži oglašivački program, maliciozni program, špijunski program, viruse programa, tempirane bombe, botove za brisanje, crve, trojanske konje ili ma koje kompjuterske kodove, datoteke, ili programe namenjene prekidanju, uništavanju ili ograničavanju funkcionalnosti bilo kog računarskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme;
 13. Vi nećete činiti ništa što može da negativno utiče  ili se negativno odražava ili povređuje dobru volju ili reputaciju AXN-a ili bilo kog njegovog povezanog lica, ili Sajta, ili bilo kog tekućeg sadržaja, ili sadržaja koji se reklamira na Sajtu (uključujući,  bez ograničenja, bilo koji film, televizijski program ili drugi program);
 14. Nećete ništa činiti na Sajtu što može sprečiti druge korisnike da pristupe ili koriste Sajt ili bilo koji njegov deo.
 15. Bićete odgovorni za čuvanje tajnosti ma kog korisničkog imena ili lozinke u vezi sa pristupanjem Sajtu (uključujući, bez ograničenja,  u onim primerima u kojima Sajt koristi mehanizam kreiranja naloga i vođenja društvene mreže trećeg lica, sajtove ili uređaje), i samo vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju pod vašim korisničkim imenom, i/ili  vašom lozinkom; i
 16. Sve vreme ćete koristiti Sajt i Licence u skladu sa ovim Uslovima i svim primenjivim zakonima.

SADRŽAJ KORISNIKA; DAVANJE LICENCE AXN-U; VAŠE GARANCIJE I TVRDNJE

Sajt vam može omogućiti da pošaljete, otpremite, postavite, prosledite putem web kamere ili slične funkcije ili na drugi način dostavite na Sajt (uključujući, bez ograničenja, mogućnost da prikažete URL gde se nalazi poseban deo vašeg sadržaja), ili na drugi način prikažete ili razmenite (uključujući, bez ograničenja, sa drugim korisnicima Sajta) na ili pomoću Sajta, na druge destinacije, kao što su strane društvenih mreža (uključujući, bez ograničenja, na vaš lični drušveni medij) (zajedno, ’’Dostaviti’’), vaše video poruke, tekstualne komentare, fotografije, slike ili druge kreativne radove, i/ili druge sadržaje ličnih medija i vaše ideje, mišljenja, povratne informacije (zajedno, vaš ’’Sadržaj Korisnika’’), a takav ’’SadržajKorisnika’’, biće na opšte raspolaganje svim korisnicima Sajta ili drugima pomoću destinacija (takvih kao na primer, društvenih mreža) na koje ste poslali vaš Sadržaj Korisnika. Dostavljajući vaše Sadržaje Korrisnika na ili pomoću Sajta, vi izričito prihvatate i saglasni ste da ste isključivo vi odgovorno za vaš Sadržaj Korisnika i za sve posledice koje mogu iz toga da proisteknu. Osim ukoliko nije drugačije navedeno u Specijalnim Pravilima, AXN-ova regularna, ustanovljena praksa, nije da prati, kontroliše, ili ima saznanje o Sadržajima Korisnika putem Sajta, ali to AXN može činiti po sopstvenom nahođenju. Kada dostavite (ili nameravate da dostavite) vaš Sadržaj Korisnika na Sajt ili pomoću Sajta, vi automatski dajete AXN ili njenim povezanim licima neopozivu, neprekidnu, sveopštu, bezuslovnu, neograničenu, potpuno plaćenu, bez plaćanja licencnine, prenosivu, potpuno podprenosivu na više poddavaoca licenci, ne-ekskluzivno pravo i licencu (’’Licenca AXN-u’’) da prikazuje, javno izvodi, distribuira (uključujući, bez ograničenja, kroz sajtove trećeg lica, blogove, mikroblogove i druge medjie drušvenih mreža i internet i mobilnih resursa i aplikacija), skladišti, transkoduje, hostuje, sakrije, čuva, emituje, emituje preko weba, emituje preko mobilnog uređaja, prenosi, distribuira, taguje, prati, reprodukuje, objavljuje, modifikuje, formatizuje, re-formatizuje, postavlja link na i sa, prevodi, briše, kreira izvedene radove, kombinuje sa drugim sadržajima, kategorizuje, i/ili koristi na drugi način, ponovo koristii/ili na drugi način eksploatiše vaš Sadržaj Korisnika (ili bilo koje njegove delove ili izvedene radove), bilo koja imena, sličnosti, glasove, linkove, digitalne snimke, performanse, i druge ideje, koncepte, povratne informacije i ostale materjale uključene u vaš Sadržaj Korisnika, na bilo koji način, kroz bilo koji medij ili sada poznatu  ili ovde osmišljenu tehnologiju dostave sadržaja, u ma koju svrhu, kako je određeno po sopstvenom nahođenju AXN-a (ili njenih ovlašćenih lica/davaoca licenci), bez zahteva za bilo koju kompenzaciju vama ili ma kom drugom, ili potrebe da se od vas  ili bilo kog drugog zahteva dodatni sadržaj, ili potrebe da se vama ili ma kom drugom obezbedi prethodno obaveštenje ili priznanje. AXN-ova licenca će u skladu sa uslovima nastaviti da živi u kontinuitetu, bez obzira da li ste vi prestali da koristite Sajt ili je AXN ukinuo vaš pristup Sajtu. NIŠTA OVDE SADRŽANO NEĆE SE SMATRATI PRENOSOM PRAVA VLASNIŠTVA AXN-U ILI BILO KOM NJEGOVOM POVEZANOM LICU  U VAŠEM SADRŽAJU KORISNIKA, POD USLOVOM, MEĐUTIM DA AXN I/ILI NJEGOVA POVEZANA LICA I/ILI NJEGOVI LICENCORI OSTANU JEDINI I EKSKLUZIVNI VLASNICI BILO KOJE LICENCIRANE IMOVINE AXN-A (UKOLIKO JE IMA) UKLJUČENE U VAŠ SADRŽAJ KORISNIKA. ŠTA VIŠE, DOSTAVLJAJUĆI VAŠ SADRŽAJ KORISNIKA VI DAJETE AXN-U OPŠTE I SVEOBUHVATNO PRAVO I GORE NAVEDENE LICENCE. VI PRIHVATATE I RAZUMETE DA NIŠTA OVDE SADRŽANO NEĆE OBAVEZIVATI AXN ILI BILO KOJE NJEGOVO POVEZANO LICE ILI OVLAŠĆENO LICE DA HOSTUJU, DISTRBUIRAJU, PRIKAZUJU ILI NA DRUGI NAČIN EKSPLOATIŠU BILO KOJI VAŠ SADRŽAJ KORISNIKA ILI KORISTI MA KOJA DRUGA PRAVA PO LICENCI AXN-A.  Vi prihvatate i saglasni ste da: (a) ne očekujete poverljivost ma koje vrste u vezi bilo kog vašeg Sadržaja Korisnika, i (b) AXN i/ili njegova povezana lica možda već imaju predmetne projekte koji su slični vašem Sadržaju Korisnika ili su možda nezavisno razvili projekte slične vašem Sadržaju Korisnika ili Sadržajima Korisnika dostavljenih od strane drugih korisnika Sajta, koji su možda slični ili isti kao vaš Sadržaj Korisnika. Obzirom na široko rasprostranjenu prirodu društvenih mreža, ne smete dostaviti AXN-u bilo koji sadržaj ili podatak koji ne želite da bude pregledan i ’’deljen’’ ili na drugi način distribuian od strane drugih. U vezi sa svim vašim Sadržajima Korisnika koje ste dostavili na Sajt, ili bilo koje druge aktivnosti koju obavljate na ili pomoću Sajta, vi zastupate, garantujete i obavezujete se da: (i) su vaši Sadržaji Korisnika vaši originali (drugim rečima da vi posedujete sva prava iz vaših Sadržaja Korisnika) ili alternativno, da ste vi stekli sva neophodna prava u vašem Sadržaju Korisnika da biste AXN-u dali licencu; (ii) platili ste ili namirili, ili ćete platiti ili namiriti u potpunosti troškove licence, carinu, licencnu naknadu, i bilo koje druge finansijske ili obaveze ma koje vrste trećeg lica, ukoliko ih ima, proistekle iz bilo kog korišćenja  ili eksploatacije vašeg Sadržaja Korisnika, a AXN neće biti odgovoran za takve obaveze; (iii) vaš Sadržaj Korisnika ne krši prava intelektualne svojine, prava privatnosti, prava publiciteta, ili bilo koja druga zakonska ili moralna prava ma kog trećeg lica; (iv) ni vaš Sadržaj Korisnika, niti bilo koje druge aktivnosti koje preduzimate na Sajtu nisu, niti će bilo kada biti: klevetničke ili potcenjivačke po ma koju individuu ili entitet, protivzakonite, pornografske, sramne, preteće, vulgarne, nepristojne, bogohulne, pune mržnje, seksualno isticajne ili seksualno sugestivne, tiranističke, uznemiravajuće, ili proganjajuće, ili koje mogu voditi ka maltretiranju, uznemiravanju ili proganjanju, rasnoj, etničkoj ili kulturološkoj mržnji, ili su na drugi način nepoželjne ili ohrabrujuće za kriminalne radnje ili koje daju osnova ili potencijalno daju osnova za građansku ili krivičnu odgovornost, ili vode na  ka kršeći ili neovlašćeni sadržaj, ili prenose neželjeni reklamni materijal, ili material čija je namera ili rezultat bilo kakva duševna ili fizička bol ili povreda, koji krši bilo koji primenjiv zakon ili ove Uslove, ili krši prava publiciteta ili privatnosti ma kog lica; i (v) Vaši Sadržaji Korisnika nisu namenjeni sticanju koristi od bilo koje komercijalne aktivnosti od strane vas ili ma kog trećeg lica. Vi prihvatate da čuvate sve snimke kako biste ustanovili da vaš Sadržaj Korisnika ne krši gore navedene stavke i garancije i stavićete takve snimke na raspolaganje AXN-u na njen zahtev.

AXN nije odgovoran za bilo koji gubitak,krađu  ili štetu bilo koje vrste ma kom Sadržaju Korisnika.

Vi znate da AXN kao stvar njegove uobičajene prakse, ne presnimava bilo koji Sadržaj Korisnika koji ste vi ili drugi korisnici dostavili na Sajt, ali da AXN (i/ili njegova ovlašćena lica) imaju pravo i mogu presnimavati ili pregledati Sadržaj Korisnika nakon inicijalne dostave iz različitih razloga, uključujući bez ograničenja, na usaglašenost sa ovim Uslovima i primenjivim zakonima, ili ako je na drugi način poželjno ili neophodno, što određuje AXN po sopstvenom nahođenju. AXN će imati pravo da po sopstvenom nahođenju odbije, ukloni, izmeni ili onemogući bilo koji vaš Sadržaj Korisnika (i/ili Sadržaj Korisnika bilo kog drugog korisnika Sajta) koji krši ove Uslove ili je na drugi način nepoželjan, kako to odredi AXN po sopstvenom nahođenju, kao i da vama i/ili bilo kom korisniku Sajta ukine kontinuirani pristup i/ili drugo korišćenje Sajta (uključujući, bez ograničenja, pristup i/ili korišćenje bilo kojih Usluga Sajta, opcija ili funkcija koje su raspoložive na ili putem Sajta. AXN ne kontroliše niti potvrđuje bilo koji Sadržaj Korisnika, a bilo koji Sadržaji Korisnika dostavljeni na Sajt ne predstavljaju mišljenja, poglede ili politiku AXN niti ma kog njegovog povezanog lica. AXN odbija bilo koje i sve odgovornosti u vezi sa bilo kojim i svim Sadržajima Korisnika, a vi ste saglasni da se odričete bilo kog prava po zakonu ili pravdi ili obeštećenja koje možete imati protiv AXN-a ili bilo kog njegovog povezanog lica, a uvezi takvog Sadržaja Korisnika.

Ukoliko sa Sajta uklonite ili izbrišete bilo koji vaš Sadržaj Korisnika, isti će biti uklonjen sa Sajta u razumnom periodu vremena. Uprkos tome, Sadržaj Korisnika koji ste uklonili još uvek može biti na raspolaganju trećim licima koji su prethodno stekli link na taj Sadržaj Korisnika, a AXN može zadržati kopiju u svrhu arhiviranja.

AXN zadržava pravo da prikazuje reklame u vezi sa vašim Sadržajem Korisnika, da reklamira i promoviše vaš Sadržaj Korisnika ili Sajt (u celini ili delimično) ili ma koji proizvod  ili uslugu AXN-a. Vi prihvatate i saglasni ste da nemate pravo ili interes na bilo koji prihod nastao iz takvih reklama.

Ova odredba će ostati na punoj snazi i imaće dejstvo zauvek, bez obzira na vaš prestanak korišćenja Sajta.

LINKOVI TREĆIH LICA

Sajt može upućivati na link i/ili sadržati reklame o sajtovima ili drugim internet ili mobilnim resursima, a koji nisu vlasništvo niti su pod kontrolom AXN-a.  Vi prihvatate i razumete da AXN ne podržava niti sponzoriše takve sajtove i druge internet resurse trećeg lica I AXN SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA BILO KOJI SADRŽAJ, SOFTVER, FUNKCIJU, USLUGE ILI REKLAMIRANE PROIZVODE ILI USLUGE NAĐENE NA ILI U VEZI BILO KOG SAJTA ILI DRUGOG INTERNET ILI MOBILNOG RESURSA TREĆEG LICA.

NEPRIHVATANJE GARANCIJa

VI IZRIČITO PRIHVATATE DA JE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. SAJT (I MA KOJI DEO SAJTA) JE POSTAVLJEN ’’NA VIĐENO’’ ’’SA SVIM PROPUSTIMA’’ I ’’KAKO JE DOSTUPAN’’ U POTPUNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM. AXN I NJEGOVA POVEZANA LICA IZRIČITO NE PRIHVATAJU BILO KOJE I SVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE ILI KOJE SE PODRAZUMEVAJU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE KOJE SE PODRAZUMEVAJU U TRGOVANJU, GARANCIJE PODESNOSTI ZA POSEBNO KORIŠĆENJE ILI NAMENU I DA SE NEKRŠE ZAŠTIĆENA PRAVA). Ni AXN niti njegova povezana lica ne daju garancije niti tvrdnje o tačnosti ili kompletnosti sadržaja raspoloživog na ili putem Sajta ili sadržaj ma kog sajta. Lični društveni mediji ili drugi internet ili mobilni resursi koji linkom upućuju na Sajt ne podrazumevaju odgovornost za: (i) greške, ili netačnost sadržaja; (ii) povredu lica ili imovinske štete ma koje prirode, koje su rezultat vašeg pristupa korišćenju Sajta (ili ma kog njegovog dela); (iii) bilo koji neovlašćeni pristup ili korišćenje AXN-ovih bezbednih servera i/ili ma kojih i svih ličnih podataka tamo uskladištenih; (iv) bilo koje ometanje ili prekidanje prenosa na ili sa Sajta; (v) bilo koje bagove, viruse, trojance, ili slično koji se mogu preneti na ili kroz Sajt (ili ma koji njegov deo) od strane ma kog trećeg lica; i/ili (vi) za bilo koji gubitak ili štetu ma koje vrste kojoj je izložen kao rezultat korišćenja bilo kog Sadržaja Korisnika i/ili drugog sadržaja Sajta, postavljenog, deljenog, prosleđenog, poslatom elektronskom poštom, prenetog ili na drugi način stavljenog na raspolaganje na ili pomoću Sajta, i/ili na drugi način putem vašeg prava ili prava drugih korisnika da upotrebljavaju Sajt po Licencama koje im je ovim AXN dao. AXN zadržava pravo, da po sopstvenom i ekskluzivnom nahođenju, menja, modifikuje, dopunjava, uklanja ili onemogućava pristup bilo kom delu Sajta (uključujući, bez ograničenja bilo koju Uslugu Sajta).

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

VI RAZUMETE DA U MERI KOJU DOZVOLJAVAJU PRIMENJIVI ZAKONI, AXN NITI BILO KOJE NJEGOVO POVEZANO LICE, ILI MA KOJI OD NJIHOVIH ODGOVARAJUĆIH SLUŽBENIKA, ZAPOSLENIH, DIREKTORA, AKCIONARA, AGENATA, ILI DAVAOCA LICENCI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA NITI BILO KOM DRUGOM PO BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI (BILO PO UGOVORU, NADOKNADI ŠTETE, PO STATUTU ILI NA DRUGI NAČIN) ZA BILO KOJE INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLEDIČNE ILI PRIMERNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI NA, ŠTETE GUBITKA PRIHODA, PROFITA, REPTACIJE, KORIČĆENJA PODATAKA ILI DRUGE NEMATERIJALNE ŠTETE (ĆAK I KADA SU TAKVA LICA BILA OBAVEŠTENA, ZNALA ILI JE TREBALO DA ZNAJU O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA), KOJE SU REZULTAT VAŠEG KORIŠĆENJA (ILI KORIŠĆENJA NEKOGA KOJI KORISTI NALOG REGISTROVAN NA VAS) SAJTA ILI MA KOG NJEGOVOG DELA. VI PRIHVATATE DA BENEFICIJA KOJA PROISTIČE IZ OVIH USLOVA PREDSTAVLJA ODGOVARAJUĆU KOMPENZACIJU ZA ISKLJUČENJE I/ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI KAKO JE GORE OPISANO.

ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Pojedine jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje pojedinih garancija ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za uzgredne ili posledične štete. Shodno tome, neka od gore navedenih ograničenja i odricanja se možda ne odnose na vas. U meri u kojoj se AXN po primenjivom pravu ne može odreći bilo koje garancije koja se podrazumeva ili ograničiti svoje odgovornosti, obim i trajanje takve garancije i obim odgovornosti AXN-a biće minimum dozvoljen po primenjivom zakonu.

OBEŠTEĆENJE

Vi ste saglasni da zaštite i činite bezbednim AXN i njegova povezana lica i njihove odgovarajuće službenike, direktore, zaposlene, predstavnike, licencore, ovlašćene sledbenike, od bilo kog i svih potraživanja, odgovornosti, šteta, gubitaka, troškova, dažbina (uključujući razumne dažbine i troškove  spoljnih opunomoćenika) kojima takva lica mogu biti izložena kao rezultat ili koji potiču iz: (i) bilo kog vašeg Sadržaja Korisnika; (ii) vašeg korišćenja bilo kog prava koje vam je dato po Licencama bez vašeg udovoljavanja odgovornostima navedenim u ovim Uslovima; (iii) kršenja ma koje vaše garancije, tvrdnje,  zaveta, odgovornosti ili drugih obaveza navedenih u ovim Uslovima; (iv) vašeg kršenja prava intelektualne svojine, privatnosti, publiciteta, ili drugog prava bilo kog lica; (v) kršenja ma kog primenjivog zakona ili ovih Uslova od strane vas ili ma koga koji koristi vaš registrovani nalog za pristup i/ili korišćenje Sajta (u celini ili delimično) na drugi način; (vi) vašeg namerno lošeg postupanja ili namerno lošeg postupanja bilo koga ko pristupa Sajtu preko vašeg registrovanog naloga, u vezi vašeg  (ili takvog drugog lica) korišćenja Sajta (u celini ili delimično). AXN zadržava pravo da preduzme ekskluzivnu zaštitu i kontrolu bilo koje stvari koja je inače predmet obeštećenja s vaše strane, u kom slučaju ćete vi sarađivati sa AXN-om u utvrđivanju bilo koje raspoložive zaštite. Ova odredba će ostati na snazi, bez obzira na vaš prestanak korišćenja Sajta.

OFCOM

OFCOM reguliše sadržaj programskih usluga koje se emituju na zahtev. Ovo uključuje praćenje postupanja u skladu sa pravilima koja regulišu materijal za koji je verovatno da može da izazove mržnju, koji može ozbiljno da naudi razvoju  maloletnika, stavljanje proizvoda u programe i sponzorisanje individualnih programa I usluga . Žalbu na naš servis na zahtev , sa bilo kog takvog aspekta, možete uputiti OFCOM-u koristeći formular za žalbe na internetu na https://ofcomforms.secure.force.com/formentry/SitesFormCSLEOnDemandComplaints. Vaš prigovor takođe možete poslati poštom na PO Box 1285, Warrington WA1 9GL United Kingdom.

Molimo razumite da je OFCOM samo regulator sadržaja koji se emituje na našim uslugama video na zahtev. Reklamiranje u okviru naših usluga reguliše Organ za Standarde Reklama (ASA). Postupku žalbi za ASA možetepristupiti na internetu na adresi https://www.asa.org.uk/Complaints. Takođe se kod ASA možete žaliti poštom na adresu Advertising Standards Authority, Mid City Place, 71 High Holborn, London  WC1V 6QT, ili telefonom

020 7492 2222

Sva pitanja ili žalbe na emisije ili reklamna izdanja u vezi usluga Sajta mogu se poslati elektronskom poštom na axn@spe.sony.com ili poštom na Columbia Pictures Corporation Limited, Sony PicturesEurope House, 25 Golden Square, London, W1F 9LU, uz primerak za Sony Pictures Television Central Europe, Váci út 76., 1133 Budapest, Hungary

Dodatne informacije o OFCOM-u možetenaći na www.ofcom.org.uk, a o ASA na www.asa.org.uk

PRESTAVKA O KRŠENJU AUTORSKIH PRAVA;  IMENOVANI ZASTUPNIK ZA AUTORSKA PRAVA

AXN poštuje prava intelektualne svojine drugih lica. Uz pravilno obaveštenje, AXN će ukloniti Sadržaje Korisnika (I bilo koji sadržaj Sajta) koji krši zakon o autorskim pravima. U skladu sa Poglavljem 17 Zakonika SAD, Odeljak 512, AXN je izradio postupak za prijem pisanog obaveštenja o zahtevu usled kršenja autorskih prava na Sajtu i obradu takvih zahteva u skladu sa tim zakonom. Ukoliko verujete da je rad  iskopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molim pošaljite AXN-ovom agentu za autorska prava na niže navedenu adresu, obaveštenje o tvrdnji kršenja (‘’Obaveštenje o Kršenju’’) koje sadrži sve navedene podatke: (i) identifikaciju autorskog dela za koje se tvrdi da se krši; (ii) identifikaciju o materijalu za koji tvrdite da krši autorsko pravo i razumno dovoljno podataka da AXN može da locira materijal na Sajtu; (iii) razumno dovoljno podataka da dozvolite AXN-u da može da vas kontaktira, kao što su adresa, broj telefona, i e-mail adresa (ako je raspoloživa); (iv) vašu izjavu da u dobroj nameri verujete da sporno korišćenje nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskog prava, njegovog zastupnika ili zakona; (v) vašu izjavu pod materijalnom I krivičnom odgovornošću da su podaci u vašoj predstavci tačnite da ste vi vlasnik autorskog prava ili ovlašćeni da delujete u ime vlasnika autorskog prava; i (vi) vaš fizički ili elektronski potpis.

SPE Designated Copyright Agent
Content Protection Group
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
United States of America
Broj telefona imenovanog Zastupnika za Autorska Prava: 310-244-3450

Broj faksa imenovanog Zastupnika za Autorska Prava: 310-244-1742

E-Mail Imenovanog Zastupnika za Autorska Prava:  Copyright_Agent@spe.sony.com

Dostavljajući predstavku o kršenju, vi prihvatate i saglasni ste da AXN može da prosledi vašu predstavku o kršenju i ma koju komunikaciju u vezi nje, bilo kom korisniku koji je postavio materijal identifikovan u takvoj predstavci.

Ukoliko ste uvereni da je vaš Sadržaj Korisnika pogrešno uklonjen sa Sajta, možete poslati AXN-u protiv- predstavku. U skladu sa saveznim zakonom, ukoliko protiv-predstavci date materijalno pogrešan prikaz možete se smatrati odgovornim za štete. U skladu sa Poglavljem 17 Zakonika SAD, Odeljak 512, da bi vaša predstavka bila valjana, ona mora biti u pisanoj formi, poslata na SPE-ovog Imenovanog Agenta za Autorska Prava i mora u osnovi da sadrži sledeće podatke: (i) vaš fizički ili elektronski potpis; (ii) identifikaciju materijala koji je uklonjen ili kome je onemugućen pristup i lokaciju gde se materijal prethodno pojavljivao na Sajtu; (iii) izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da imate čvrsto verovanje da je materijal uklonjen ili onemogućen kao rezultat greške ili pogrešne identifikacije materijala koji je trebalo ukloniti ili onemogućiti; i (iv) vaše ime, adresu, broj telefona i izjavu da pristajete na jurisdikciju Saveznog Oblasnog Suda (Federal District Court) u oblasti u kojoj se nalazi vaša adresa (ili za adrese izvan SAD-a, u centralnoj oblasti Kalifornije) i saglasni ste da prihvatate uručenje informacije o pokretanju postupka od lica koje je dostavilo prvobitnu predstavku o kršenju koja je rezultirala uklanjanjem vašeg Sadržaja Korisnika (ili zastupnika tog lica) za slučaj da on ili ona izabere da pokrene postupak. Dostavljajući protiv-predstavku, vi prihvatate i saglasni ste da AXN može proslediti protiv-predstavku i ma koju komunikaciju u vezi nje, licu koje je dostavilo prvobitnu predstavku o kršenju koja je dovela do uklanjanja vašeg Sadržaja korisnika, ili drugim trećim licima.

OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA

OVI USLOVI ĆE SE TUMAČITI I SPROVODITI U SKLADU SA ZAKONIMA DRŽAVE KALIFORNIJA I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA NE UZIMAJUĆI U OBZIR IZBOR PRAVA ILI PRINCIPE REŠAVANJA SUKOBA ZAKONA, BEZ OBZIRA GDE VI ŽIVITE. SVE RADNJE ILI POSTUPCI PROIZAŠLI U VEZI SA, KOJI SE TIČU, ILI SU U VEZI OVIH USLOVA ILI SAJTA, ILI KRŠENJA OVIH USLOVA I/ILI PODRUČJA PRIMENE ODREDBE OVE ARBITRAŽNE KLAUZULE, BIĆE DOSTAVLJENE U ’’JAMS’’ (Judical Arbitration and Mediation Services) NA KONAČNU I OBAVEZUJUĆU ARBITRAŽU PO NJENIM VAŽEĆIM ARBITRAŽNIM PRAVILIMA, KOJA ĆE SE ODRŽATI U LOS ANGELES, DRŽAVa KALIFORNIJA, PRED JEDNIM ARBITROM KOJI JE SUDIJA U PENZIJI U SKLADU SA ZAKONIKOM O GRAĐANSKOM POSTUPKU PARAGRAF 1280 I DALJE. ARBITAR ĆE BITI IZABRAN ZAJEDNIČKIM SPORAZUMOM STRANA ILI, UKOLIKO SE STRANE NE MOGU DOGOVORITI, UZIMANJEM SA SPISKA ARBITARA KOJI IZDAJE ’’JAMS’’.  ARBITRAŽA ĆE BITI TAJNA, ZATVORENA ZA JAVNOST. ARBITAR ĆE DATI PISMENO MIŠLJENJE NAVODEĆI SUŠTINSKE NALAZE I ZAKLJUČKE NA KOJIMA ĆE SE ZASNIVATI ODLUKA ARBITRA. ARBITAR ĆE IMATI OVLAŠĆENJE DA UVEDE PRIVREMENE MERE ZABRANE I PRIVREMENE ILI TRAJNE MERE. NIJEDNA STRANA NEĆE IMATI PRAVO ILI ODOBRENJE DA ZAPOČNE ILI PREDUZIMA BILO KOJE RADNJE, PO PITANJU BILO KOG SPORNOG PREDMETA, KOD NADLEŽNOG SUDA DOK SE TAJ PREDMET NE DOSTAVI ARBITRAŽI KAKO JE OVDE REČENO, A POTOM SAMO ZA IZVRŠENJE ARBITRAŽNE ODLUKE.

Ova odredba će ostati na snazi bez obzira na vaš prestanak korišćenja Sajta.

Ovi uslovi biće tumačeni i sprovođeni u skladu sa zakonima Države Kalifornija (’’Primenjivi Zakoni’’), ne uzimajući u obzir principe rešavanja sukoba zakona. Vi ste saglasni da ma koji i svi sporovi ili neslaganja ma koje prirode, između vas i nas, proistekli bilo kada u vezi sa ovim Uslovima ili korišćenjem Sajta ili Usluga Sajta, uključujući, bez ograničenja, arbitrabilnost bilo kog predmeta između strana, biće određeni obavezujućom arbitražom u skladu sa Pravilima Komercijalne Arbitraže (Commercial Arbitration Rules) ’’JAMS’’-a, pred neutralnim arbitrom pojedincem (’’Arbitar’’). Arbitar će biti advokat ili penzionisani sudija sa najmanje deset (10) godina iskustva u industriji zabave i strane će ga zajednički izabrati. Ukoliko strane nisu u stanju da se dogovore oko arbitra, arbitra će imenovati ’’JAMS’’. Strane će snositi troškove arbitra na jednake delove, pod uslovom da arbitar ne zahteva da  se takvi troškovi snose na neki drugi način, s tim da je arbiter može zahtevati drugačiju podelu troškova kako bi ova arbitražna klauzula bila izvršiva po primenjivom zakonu. Strane će imati pravo da sprovedu prethodni postupak u skladu sa Odeljkom 1283.05 Zakonika o građanskom postupku Kalifornije, pod uslovom da: (a) arbitar mora unapred da odobri  takav prethodni postupaku na osnovu zaključka da je traženi materijal relevantan za pokretanje spora, te da su priroda i obim takvog prethodnog postupka razumni pri datim okolnostima, i (b) prethodni postupak će biti ograničen na iskaze i izradu dokumenata, ukoliko arbitar ne ustanovi da je drugi metod prethodnog postupka mnogo razumniji za dobijanje traženih podataka (napr. ispitivanje) a troškovi manji. U postupku arbitražne rasprave vodiće se zapisnik, i arbitar će saopštiti odluku navodeći činjeničnu i pravnu osnovu za odluku arbitra. Ukoliko nijedna strana ne podnese žalbu u roku od deset (10) radnih dana nakon izricanja presude, odluka arbitra biće konačna i obavezujuća po svim materijalnim I proceduralnim pitanjima, i može biti izvršena podneskom Višem Sudu Kalifornije, koji može biti podnet ex parte, na priznanje I izvršenje odluke. Ako bilo koja strana pisanim putem podnese žalbu u roku od deset (10) radnih dana od donošenja odluke, žalba po presudi arbitra biće razmatrana  od strane tri (3) neutralna arbitra (’’Apelacioni Arbitri’’), od kojih će svaki imati iste kvalifikacije i biti izabran po istoj proceduri kao arbitar. Strana koja se žali će u roku od trideset (30) dana od pismenog žalbenog zahteva formirati svoju žalbenu dokumentaciju, a druga strana će formirati svoju dokumentaciju u roku od trideset (30) dana nakon toga. Apelacioni arbitri će nakon toga razmatrati odluku arbitra primenjujući iste standarde razmatranja i sve jednake pretpostavke kao da je Apelacioni Arbitar bio Apelacioni Sud Kalifornije razmatrajući presudu Višeg Suda Kalifornije. Osim što će Apelacioni Arbitri u svakom slučaju doneti konačnu presudu i neće predmet vratiti arbitru. Odluka Apelacionih Arbitara biće konačna i obavezujuća po svim materijalnim I proceduralnim pitanjima, i može se izvršiti podneskom Višem Sudu Kalifornije, koji može biti podnet ex parte, za priznanje i izvršenje odluke. Strana koja se žali na odluku Arbitra snosiće sve troškove žalbe, uključujući provizije Arbitara i razumne provizije spoljnih advokata suprotne strane, ukoliko odluka Arbitra nije drugačija, u kom slučaju će troškove žalbe snositi onaj koga odrede Apelacioni Arbitri. Arbitar će biti ovlašćen da uvede privremene mere, preliminarne ili trajne mere zabrane. Pre imenovanja Arbitra, ili ukoliko tražena mera prevazilazi nadležnost arbitra, svaka strana u bilo koje vreme može tražiti zaštitu pendente lite pred nadležnim sudom u okrugu Los Angeles, Kalifornija, s tim da time neće narušiti svoje pravo na arbitražu spora ili neslaganja po ovom odeljku. Svi arbitražni postupci (uključujući postupke pred Apelacionim Arbitarima) biće zatvoreni za javnost i tajni, a svi zapisnici u vezi toga biće trajno zapečaćeni, osim ako nije neophodno za dobijanje potvrde suda o odluci arbitraže. Odredbe ovog paragrafa čine bespredmetnim bilo koju nesaglasnu odredbu ma kog prethodnog sporazuma između strana. Ništa iz ovog paragrafa neće sprečiti bilo koju stranu da od nadležnog suda traži privremenu odluku i/ili privremenu meru zabrane u skladu sa drugim odredbama ovih Uslova.

DELIMICNA NISTAVOST; ODRICANJE

Ukoliko ma koja odredba ovih Uslova bude nezakonita, ništava, ili iz bilo kog razloga nesprovodiva, tada će se ta odredba smatrati izbačenom iz ovih Uslova i neće uticati na valjanost i sprovođenje ma kojih preostalih odredbi. Propust AXN-a da primeni ili izvrši pravo ili odredbu ovih Uslova, neće se smatrati odricanjem od takvog prava ili odredbe. Vi ste saglasni da bez obzira na bilo koji suprotan zakon ili propis, bilo koji zahtev ili razlog za utuženje koja nastane iz ili u vezi korišćenja Sajta ili ovih Uslova, mora biti podnet u roku od jedne (1) godine nakon što takav zahtev ili razlog za utuženje nastane ili će zauvek zastareti. Bez obzira na vaš prestanak korišćenja Sajta, ova odredba će ostati na snazi.

PRESTANAK

Vi razumete i saglasni ste da AXN može po sopstvenom nahođenju i bilo kada da okonča ili privremeno suspenduje vaša prava po ma kojoj Licenci ili na drugi način, pristup Sajtu, i odbaci, ukloni i/ili onemogući ili deaktivira bilo koji ili sve vaše Sadžaje Korisnika koje ste na njega ili pomoću njega dostavili, i/ili druge informacije i podatke koje ste vi (i/ili bilo ko drugi) mogli iz ma kog razloga da obezbedite na ili pomoću Sajta. AXN može takođe, po sopstvenom nahođenju i bilo kada da obustavi Sajt ili neki njegov deo ili ograniči bilo koji pristup korisnika, iz bilo kog razloga, sa ili bez upozorenja. VI RAZUMETE I SAGLASNI STE DA AXN MOŽE DA PREDUZME JEDNU ILI VIŠE OVIH RADNJI BEZ BILO KOG UPOZORENJA, PRETHODNOG ILI DRUGOG, I VI RAZUMETE I SAGLASNI STE DA NI AXN NITI BILO KOJE NJEGOVO POVEZANO LICE NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI BILO KOM DRUGOM LICU ZA BILO KOJI PRESTANAK PRISTUPA SAJTU ILI MA KOJIM NJEGOVIM DELOVIMA, VAMA (ILI BILO KOM DRUGOM), ZA UKLANJANJE, ODBACIVANJE, ONEMOGUĆAVANJE ILI DEAKTIVACIJU BILO KOG VAŠEG SADRŽAJA KORISNIKA (ILI SADRŽAJA KORISNIKA BILO KOG DRUGOG), ILI ZA UKLANJANJE, ODBACIVANJE, ONEMOGUĆAVANJE ILI DEAKTIVACIJU BILO KOJE DRUGE INFORMACIJE ILI PODATAKA KOJE STE VI (ILI BILO KO DRUGI) OBEZBEDILI NA ILI PUTEM SAJTA. Vi bilo kada možete prekinuti vaš pristup, korišćenje ili učestvovanje na ili pomoću Sajta.

PRIVREMENA MERA

Bez obzira na ma šta suprotno ovde rečeno, vi se ovim neopozivo odričete traženja zaštite bilo kog prava ili pravnog sredstva kojim tražite i/ili dobijate privremene ili druge slične mere, ili zabrane ili sprečavanja ili narušavanja na bilo koji način, proizvodnje, distribucije, prikazivanja ili drugog eksploatisanja bilo kojih AXN-ovih (ili AXN-ovih povezanih lica) filmova, produkcija ili projekta, ili korišćenja, publikacije ili širenja bilo kog reklamnog ili promotivnog materijala u vezi sa tim filmovima, produkcijom ili projektom. Ova klauzula će ostati na snazi bez obzira na prestanak vašeg korišćenja Sajta.

PROMENE VLASNIŠTVA SAJTA

Smatra se da ste dali pristanak da se informacije o vama sadržane u odgovarajućoj bazi podataka AXN-a otkriju I koriste od strane sledećeg  vlasnika ili operatera Sajta, u meri u kojoj AXN prenese svoja prava i obaveze u vezi takvih podataka, a vezano za spajanje, sticanje, ili prodaju celokupne ili pojedinačne AXN-ove imovine, ili vezano za spajanje, sticanje, ili prodaju celokupne ili dela AXN-ove imovine u vezi sa posebnim Sajtom. U slučaju spajanja, sticanja ili prodaje, vaše nastavljanje korišćenja Sajta predstavljaće vaše prihvatanje da budete obavezani uslovima korišćenja i izjavama o privatnosti sledećeg vlasnika Sajta ili operatera. Ova odredba će ostati na snazi bez obzira na vaš prestanak korišćenja Sajta.

Datum stupanja na snagu: 1. maj 2014